Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Good Advibes bvba


1. Deze algemene voorwaarden gelden voor al onze overeenkomsten, tenzij er uitdrukkelijk van afgeweken wordt. Alle eventuele algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. 

2. De klant is gehouden al datgene te doen, wat nodig of wenselijk is om de uitvoering van de overeenkomst door Good Advibes bvba, hierna genoemd “GA bvba”, mogelijk te maken, en dit in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. De klant blijft uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud en de correctheid van de aangeleverde gegevens.

3. GA bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:

a. fouten in het materiaal dat door de klant ter hand gesteld is,

b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen,

c. fouten van door of namens de klant ingeschakelde derden,

d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers,

e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de klant zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid gesteld is een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben,

f. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de klant het tot stand brengen of het laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden geweest zijn.
Elke aansprakelijkheid vervalt na het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. De klant is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopijen van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de klant dit nalaat, kan GA bvba niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die bij het bestaan van deze kopijen niet was opgetreden. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de klant noch GA bvba jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

4. De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens door de klant zullen worden verrekend. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de klant vallen. Een eventuele vermelding van het bedrag van de taksen op de offerte, is niet bindend en louter informatief. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de negen maanden.

5. Indien GA bvba door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen of door een gewijzigde, hetzij onjuiste opdracht of briefing, genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijke door GA bvba gehanteerde honorariumtarieven. 

6. GA bvba heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. De klant verricht de aan GA bvba verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met de op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan GA bvba heeft verstrekt. Vanaf het ogenblik dat de klant zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de klant niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de klant verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de klant in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

7. Alvorens adviezen, voorstellen en/of ontwerptekeningen aan de klant overgemaakt worden, zal een voorschot betaald worden ter dekking van de studiekosten. Dit voorschot zal in mindering gebracht worden bij de uiteindelijke bestelling. Het toezenden van de factuur geldt als aanmaning tot betalen. GA bvba mag de uitvoering van de bestelde werken zonder opzegperiode opschorten tot de betaling van het tot dan toe gefactureerde bedrag plaatsvindt.

8. Indien de overeenkomst door GA bvba wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de klant, dient de klant, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de klant op grond waarvan van GA bvba redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming. De schadevergoeding bedoeld in het vorig lid van dit artikel zal tenminste de kosten omvatten, voortvloeiend uit de door GA bvba op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30% van het resterende deel van het honorarium dat de klant bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de klant niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de klant verstrekte licentie te vervallen.

9. Indien elektronische communicatie tussen GA bvba en de klant gestockeerd wordt op een vaste en onveranderbare drager, wordt dit door beide partijen aanvaard als bewijs tot bewijs van het tegendeel.

10. De uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden GA bvba niet. Vertraging in de uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.  

11. Klachten dienen ons schriftelijk meegedeeld te worden binnen de 8 dagen na de uitvoering van de overeenkomst. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum, met vermelding van datum en nummer van de factuur.

12. GA bvba kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade, met uitsluiting van elke vorm van indirecte en/of gevolgschade, die rechtstreeks voortvloeit uit een zware en/of opzettelijke tekortkoming van haar verplichtingen. De aansprakelijkheid van GA bvba blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project, met een maximum van 25.000,00 EUR. 

13. De klant kan GA bvba het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden met een aangetekende brief. Bij niet-naleving van de termijnen zal de klant GA bvba vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet-nageleefde periode.

Opzeggingstermijn :
- 3 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 7.500,00 EUR;

- 6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 25.000,00 EUR;

- 1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer van 25.000,00 EUR of meer.

14. De facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar, ongeacht de wijze waarop betaald wordt en zelfs indien wij op de klant wissels zouden trekken, of door de bank en andere instellingen laten innen. Bij niet-betaling van de gefactureerde bedragen op de vervaldag, zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, ten belope van de wettelijke rentevoet, vermeerderd met 2%, per jaar. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, berekend als volgt: 

- op niet-betaalde bedragen tot 1.860,00 EUR bedraagt de schadevergoeding 20%, met een minimum van 65,00 EUR,

- op niet-betaalde bedragen boven de 1.860,00 EUR bedraagt de schadevergoeding 10%, met een maximum van 1.860,00 EUR.

Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten, zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

15. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerd gedeelte. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

16. Elk geschil m.b.t. het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomsten of van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door het Belgisch recht en behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Tongeren.

17. Behalve de bovenstaande algemene voorwaarden, zijn op onze overeenkomsten eveneens specifieke voorwaarden toepasselijk, die kunnen geraadpleegd worden op onze website: http://www.objectief-reclamebureau.be/voorwaarden Door het toevertrouwen van de opdracht aan GA bvba verklaart de klant kennis genomen te hebben van zowel de algemene als de specifieke voorwaarden en er mee akkoord te gaan.

© 2014 - 2021 Objectief een merknaam van Good Advibes bvba

  • Facebook
  • LinkedIn